Corporate design

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden F-Dimension

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij F-Dimension goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaats vinden door een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door F-Dimension. prijs Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Alle offertes zijn vrijblijvend. Iedere offerte dient als een geheel te worden beschouwd. De prijs die F-Dimension voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Betalingen

Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van enige in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn zal de klant boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente aan F-Dimension verschuldigd zijn van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan dat de betalingstermijn overschreden wordt. Indien F-Dimension haar vordering, nadat door de opdrachtgever niet tijdig is betaald en de opdrachtgever door F-Dimension tweemaal vruchteloos is aangemaand, uit handen heeft gegeven aan een incassobureau, gerechts-deurwaarder, advocaat, of een andere derde is de opdrachtgever tevens aan F-Dimension alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling of om enige andere reden, door of namens F-Dimension in rechte wordt betrokken, waaronder begrepen een faillissementsaanvraag van de opdrachtgever, is deze, indien hij door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, of de procedure geroyeerd of ingetrokken wordt, aan F-Dimension het volledige bedrag verschuldigd van de rekening die F-Dimension ter zake dient te voldoen. F-Dimension is gerechtigd bij lang lopende opdrachten een voorschot van de overeengekomen vergoeding van de klant tevorderen alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen. De klant is gehouden F-Dimension te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van F-Dimension mochten maken indien de schade is veroorzaakt door schending van octrooi- en of auteursrechten, gebruik van gegevens, materialen of onderdelen dan wel door toepassing van werkwijzen. F-Dimension is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden. De klant vrijwaart F-Dimension in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit enige onrechtmatige verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Storingen in het bedrijf van F-Dimension ten gevolge van overmacht welke de normale bedrijfsgang storen en de nakoming van een op haar rustende verplichting vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan F-Dimension van haar verplichting zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesse kan doen gelden. Zowel in het geval van ontbinding als in dat van opschorting tengevolge van overmacht is F-Dimension gerechtigd terstond betaling te verlangen voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, alsmede voor schade, kosten en interest, een redelijk deel van de door haar gederfde winst daaronder begrepen. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zal F-Dimension niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Onderzoek bij aflevering

De Opdrachtgever is gebonden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of F-Dimension de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden F-Dimension er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Opdrachtgever dient het bovengenoemd onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. F-Dimension is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De prestatie van F-Dimension geldt in iedere geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat F-Dimension met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de eventueel ontstane schade aan F-Dimension vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door F-Dimension geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die F-Dimension ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

F-Dimension is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige inbreuk op rechten van intellectuele of industriele eigendom van derden. De opdrachtgever vrijwaart middels aangaan van een overeenkomst met F-Dimension, F-Dimension in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiele als andere uit enige onrechtmatige verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Deze expliciete vrijwaring geldt vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten, zowel in de pre-contractuele fase als voor onbepaalde tijd nadat de opdracht is voltooid. De opdrachtgever is gehouden F-Dimension schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van F-Dimension mochten maken indien de schade is veroorzaakt door schending van octrooi- en of auteursrechten, gebruik van gegevens, materialen of onderdelen dan wel door toepassing van werkwijzen. F-Dimension blijft de geestelijke eigenaar van al haar ideeën of creaties ook wanneer er sprake is van volledige overdracht van alle rechten. Ook wanneer het om een deelbewerking gaat of wanneer er gebruik is gemaakt van creaties van anderen blijft het begrip van geestelijk eigenaar voor het bedoelde deel gehandhaafd.

Eigendom productiemiddelen

Alle door F-Dimension vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten hulpmiddelen en met name mediadragers, informatiedragers, ontwerpen, modellen, tekeningen, computer-programmatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en randapparatuur, blijven het eigendom van F-Dimension, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

Medewerking door opdrachtgever

De opdrachtgever zal F-Dimension steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van F-Dimension staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft F-Dimension in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. In geval medewerkers van F-Dimension op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen.

Wijziging en meerwerk 

Indien F-Dimension op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud en de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan F-Dimension worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van F-Dimension. F-Dimension is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De Opdrachtgever aanvaard dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en F-Dimension, kunnen worden beinvloed.

Leveringsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever het verschuldigde ter zake van de overeenkomst niet heeft voldaan, heeft F-Dimension het recht het vervaardigde materiaal onder zich te houden c.q. is niet tot levering gehouden. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij F-Dimension, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de F-Dimension mogelijk te maken, zulks in het bijzonder het binnen door F-Dimension aangegeven termijnen (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen of beoordelingen. Aanvullende opdrachten zijn alleen verbindend indien deze door F-Dimension schriftelijk zijn bevestigd aan de opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen, of een andere in de bevestiging genoemde termijn, op de bevestiging reageert, verklaart opdrachtgever zich akkoord met betreffend opdracht afspraak/beding.

Rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooi-, merk-, tekening-, model-, auteurs-, klank- en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. Uitvoering overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen, materialen of gegevens vrijwaart F-Dimension voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op bovengenoemde rechten. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooi-, het model- en auteursrecht, komen toe aan F-Dimension. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend F-Dimension daartoe bevoegd. F-Dimension heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om wat hij in het kader van de opdracht produceert te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

Gebruik en licentie

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de opdracht-bevestiging, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de opdrachtbevestiging aan F-Dimension bekend te zijn gemaakt. De opdrachtgever is niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen. Indien de opdrachtbevestiging door F-Dimension wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de F-Dimension redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beeindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde creaties te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte rechten te vervallen.

Garanties en vrijwaringen

F-Dimension kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te. Of indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald halfproduct achterwege heeft gelaten, waar deze wel waarneembaar zouden zijn geweest.

Aansprakelijkheid

F-Dimension kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. F-Dimension is na overdracht van het eindproduct aan de opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de goederen en/of aansprakelijk voor schade aan de afgeleverde goederen. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd. Voor zover geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van ene overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, in verband met hun aard, danwel door het gevorderde bedrag door een Arrondissementsrechtbank beslist dient te worden, is uitsluitend bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Gegevens F-Dimension

F-Dimension staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Hilversum, onder nummer 32097230
BTW: NL001861676B90
Bankrekening IBAN: NL95INGB0009564256 / BIC: INGBNL2A

F-DIMENSION
MEDIADESIGN
frank@f-dimension.nl

NEUWEG 29-2
1211 LV HILVERSUM
035-6220350

© 2024 F-DIMENSION

Algemene voorwaarden